Privacy & voorwaarden

Samenvatting:

Wij - de Trouwlijst.be medewerkers - mogen wettelijk gezien op elk moment de website wijzigen, of zelfs stopzetten. Maar dat doen we natuurlijk liever niet. We doen ons best om Trouwlijst.be zo goed mogelijk te maken en te houden.

Sinds de lancering van deze website, op 14 februari 2011, is de website steeds bereikbaar geweest. Alle bijdrages - gestort door gasten - zijn goed terecht gekomen. En elk mailbericht en telefoontje is beantwoord.

Het is gratis om een trouwlijst aan te maken. We vragen je, bij het invoeren van jullie dromen, geen beledigende teksten of foto's te gebruiken.

Het storten van bijdrages is ook gratis. Gasten kunnen betalen met hun vertrouwde online banking, rechtstreeks naar de rekening van het koppel.

Als u een vraag heeft over Trouwlijst.be, dan dient u ons te contacteren.
Als wij vermoeden dat u de algemene voorwaarden schendt, dan zullen wij u daarover informeren.

Volledige algemene voorwaarden (nagelezen door onze advocaat)

De volgende algemene voorwaarden ("Voorwaarden") zijn van toepassing op uw gebruik van www.Trouwlijst.be ("de Site"). Lees ze aandachtig door. Door het betreden, bekijken of het gebruik van deze Site of zijn inhoud, materiaal, diensten of enig ander aanbod beschikbaar op of via deze Site, verklaart u dat u deze Algemene Voorwaarden hebt gelezen en begrepen, dat u akkoord gaat met hen en u erdoor juridisch gebonden bent.

Trouwlijst.be behoudt zich het recht voor om de Algemene Voorwaarden op elk moment te wijzigen, zonder voorafgaande kennisgeving. De aangepaste algemene voorwaarden zullen worden bekendgemaakt op de Site en zullen automatisch van kracht worden na bekendmaking ervan.

Trouwlijst.be is eigendom van en wordt geëxploiteerd door Deviant BVBA, met zetel te Boskant 30 A, 2880 Bornem en KBO nummer 0822.049.858 ("Deviant"). De termen "wij" of "ons" of "onze" verwijzen naar Trouwlijst.be en Deviant BVBA De term "u" verwijst naar een lid, gast, of de persoon of entiteit die de site of webpagina's bezoeken.

1. Wijzigingen aan de Site

Wij behouden ons het recht voor om de activiteiten van de Site stop te zetten, de toegang op te schorten, of wijzigen van de Site en / of wijzigingen van bepaalde diensten die op de Site aangeboden worden, op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen of stop te zetten. Trouwlijst.be is onlangs gelanceerd, en dus in zijn BETA testfase. Tijdens deze fase, zullen we ons blijven inspannen om problemen die zich kunnen voordoen te corrigeren. Door het toetreden tot en het gebruik van deze Site, erkent u dat de Site en de dienst niet vrij van fouten zijn.

2. Auteursrechten, handelsmerken en eigendomsrechten

Alle content op de Site (met uitzondering van uw inhoud) inclusief, maar niet beperkt tot tekst, grafische elementen, afbeeldingen, logo's, artikelen, iconen, software en afbeeldingen, maken het voorwerp uit van intellectuele eigendomrechten van Trouwlijst.be/Deviant, dan wel van haar leveranciers of andere derden waarmee Trouwlijst.be/Deviant dienaangaande afspraken maakte.
Niets van deze Site mag gebruikt worden voor reproductie, wijziging, distributie, verkoop, publicatie, presentaties of tentoonstellingen of andere exploitatie, ongeacht de wijze of vorm ervan, al dan niet met winstbejag.
Het is ook verboden om deze informatie of content elektronisch te bewaren of te gebruiken voor onwettige doeleinden.

3. Verplichting voor gebruik en veiligheid

Door zich te registreren als lid van de Site, erkent en aanvaardt u een persoonlijk recht om in te loggen, toegang te krijgen en inhoud te plaatsen op de site. Sommige diensten die u aangeboden worden zijn gratis, terwijl voor andere vergoeding verschuldigd is. Wanneer u zich registreert op deze Site, zullen de toepasselijke vergoedingen vooraf aan u kenbaar gemaakt worden via de Site.

U bent zelf ten allen tijde verantwoordelijk voor het handhaven van de vertrouwelijkheid van uw account en van uw wachtwoord (en), alsook voor het beperken van de toegang tot uw computer. U bent derhalve verantwoordelijk en aansprakelijk voor alle activiteiten die plaatsvinden onder uw account of wachtwoord.
U verbindt zich er ondermeer toe om :
a) Trouwlijst.be onmiddellijk op de hoogte te brengen als u vermoedt of zich bewust wordt van enig ongeoorloofd gebruik van uw account of wachtwoord, of een andere schending van de beveiliging,
b) Trouwlijst.be onmiddellijk op de hoogte te brengen als u uw wachtwoord of account identificatiemiddelen verliest,
c) ervoor te zorgen dat u uw account deugdelijk afsluit aan het einde van elke sessie.

Trouwlijst.be kan niet en zal niet aansprakelijk zijn, noch direct noch indirect, voor enig verlies of schade die zou voortvloeien uit het niet naleven van deze afdeling van de Algemene Voorwaarden.

Als u de Site gebruikt, bent uitsluitend u verantwoordelijk voor het onderhoud/behoud van uw geselecteerde niveau van beveiliging voor uw wenslijst Webpage ("uw webpagina"). U bent volledig verantwoordelijk voor alle acties die op of in verband met uw webpagina door uw gasten en / of bezoekers van uw webpagina gesteld worden.

U gaat ermee akkoord Trouwlijst.be onmiddellijk op de hoogte te stellen als u vermoedt of zich bewust wordt van enig ongeoorloofd gebruik van uw webpagina, of enige andere mogelijk vorm van schending van de beveiliging. Trouwlijst.be kan niet en zal niet aansprakelijk worden gesteld worden voor enig verlies of schade als gevolg van het niet nakomen van deze verplichting in verband met de veiligheid. U gaat ermee akkoord dat Trouwlijst.be onder geen enkel beding aansprakelijk gesteld kan worden, direct of indirect, voor enige handelingen of nalatigheden van een lid of gast, met inbegrip van schade, van welke aard dan ook, die ontstaan als gevolg van dergelijke handelingen of nalatigheid.

Om de Site als lid te gebruiken, moet u alle verplichte velden van het inschrijfformulier invullen, alsook opgave doen van uw bankgegevens (IBAN en SWIFT codes inbegrepen) teneinde de u toekomende gelden in te zamelen.

Met het oog op het gebruik van de Site als een gast, moet u alle verplichte velden van het betalings - en persoonlijk informatie formulier invullen.

Door het gebruik van de site als lid en / of de Gast, gaat u ondermeer akkoord om:
a) accurate, juiste, volledige en actuele informatie over u zelf en uw bank- en betalingsgegevens te verstrekken zoals vereist voor de registratie van de Site, en
b) Deze informatie nauwkeurig, volledig, actueel en up-to date te houden.

Trouwlijst.be behoudt zich het recht voor om diensten te weigeren, te schorsen, te verwijderen of de inhoud te bewerken, of om accounts te beëindigen en zulk naar eigen goeddunken.

U gaat ermee akkoord de Site op geen enkele andere manier te betreden dan via de interfaces die door Trouwlijst.be voor gebruik bij de toegang tot de Site.voorzien worden.

U erkent dat de Site advertenties kan bevatten en dat dergelijke advertenties nodig zijn voor Trouwlijst.be om de exploitatie van de Site mogelijk te maken.

U verklaart zich ermee akkoord dat Trouwlijst.be met u kan communiceren via e-mail, zoals voor administratieve berichten, service aankondigingen en andere mededelingen. U aanvaardt dat dergelijke mededelingen worden beschouwd als onderdeel van uw lidmaatschap.

4. Verplichtingen voor User inhoud en gedrag

Door het gebruik van de site als een lid of een gast, bent u verantwoordelijk voor alle informatie, inclusief commentaar, opmerkingen, mededelingen, berichten en andere materialen, die u direct of indirect plaatst, verzendt of uploadt ("uw Content"). Voor het plaatsen, uploaden of het verstrekken van informatie, verklaart u dat u de volledige wettelijke rechten heeft om dit te doen, en dat het gebruik van de inhoud die door u aangeleverd wordt:

a. niet illegaal is, of dat geen wetten, statuten, verordeningen of intellectuele eigendomsrechten overtreden worden.
b. niet beledigend, hatelijk, lasterlijk, bedreigend, racistisch of etnisch beledigend kan zijn of anderszins ongeschikt;
c. De gebruikers niet blootstelt aan enige vorm van reclame, spam, virussen, programma’s, wormen of soortgelijke bestanden die een negatieve invloed zouden hebben op de werking van de Site, of die informatie of data vervreemden van elk systeem.
d. niet resulteert in een schending van het contract, productaansprakelijkheid, onrechtmatige daad, persoonlijk letsel, dood of schade (ook aan eigendommen).
In acht genomen het internationale karakter van het World Wide Web, verklaart u met betrekking tot de bovengenoemde verplichtingen (a), (b), (c), en (d), dat u voldoet aan de lokale regels en wetten van uw land van verblijf, met betrekking tot online gedrag, overdracht van gegevens en aanvaardbare inhoud. U gaat ermee akkoord Trouwlijst.be in alle geval te vrijwaren voor enige aansprakelijkheid die voortvloeit uit de door u geposteerde inhoud.

Als een lid, gast of bezoeker van de Site, gaat u of uw medewerkers / werknemers er mee akkoord, minstens maakt u zich hiervoor sterk ,om volgende handelingen niet te stellen:
I. Reverse engineering, reverse assembleren of anderszins proberen om de broncode van de site of enig onderdeel van de site af te leiden;
II. Reproduceren, kopiëren, wijzigen, verkopen, leasen, in sublicentie te geven, markt, of anderszins commercieel exploiteren van de Site of onderdelen daarvan;
III. Verzamelen of opslaan van persoonlijke gegevens over andere gebruikers;
IV. Voordoen als een andere persoon of entiteit of anderszins uw verwantschap met enige persoon of entiteit;
V. Toegang tot alle informatie of inhoud die niet toegankelijk is voor het publiek andere dan uw persoonlijke account informatie;
VI. Aanpassen of wijzigen Trouwlijst.be inhoud van de site;
VII. Gebruik de site als een forwarding service naar een andere website
Hoewel Trouwlijst.be niet alle inhoud op de site nakijkt, erkent u dat wij het recht voorbehouden om inhoud of activiteit te monitoren. U doet hierbij afstand van elke verwachting van privacy van de inhoud en activiteiten op uw trouwlijstpagina. Deze vrijstelling omvat geen persoonlijk identificeerbare informatie, zoals opgenomen in de Privacy Policy van de site.
Trouwlijst.be behoudt zich het recht om inhoud te weigeren of te verwijderen van de site of op uw webpagina, met of zonder reden, naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving. Trouwlijst.be voert geen inhoudscontrole uit en kan dus niet instaan voor de juistheid, integriteit of kwaliteit van de inhoud die wordt geplaatst of op de site door leden of gasten. U begrijpt dat u mogelijk wordt blootgesteld aan Content die aanstootgevend is binnen de webpagina's en u gaat ermee akkoord dat Trouwlijst.be niet aansprakelijk is voor de inhoud, met inbegrip van maar niet beperkt tot, fouten of weglatingen in de inhoud.

Trouwlijst.be maakt geen aanspraak op eigendom van de Inhoud die u aanmaakt en aanbiedt als lid of gast. Bij het ingeven van de inhoud op de site of een webpagina, verleent u Trouwlijst.be een wereldwijde, royalty-vrije, eeuwigdurende, niet-opzegbare, onherroepelijk, en overdraagbare licentie om de inhoud te reproduceren, te wijzigen, aan te passen, te publiceren, te distribueren en in sub-licentie te geven voor business, marketing en promotionele doeleinden van Trouwlijst.be, dit alles zonder enige vergoeding aan u dan ook. Deze bepaling is niet van toepassing op persoonlijke informatie die is onderworpen aan ons privacybeleid.

Trouwlijst.be mag kopieën maken van de inhoud van de site, maar is hiertoe niet verplicht. Als u uw registratie beëindigt, zal uw inhoud van de site worden verwijderd. We kunnen echter niet de verwijdering van alle sporen van de inhoud garanderen, en u aanvaardt dat kopieën of afgeleiden van de inhoud nog steeds beschikbaar kunnen blijven, zowel op als buiten de site.

Vanwege de aard van het internet, kan niet gegarandeerd worden dat de transmissie en de verwerking via de site, haar webpagina's, of elektronische post, ongeacht of ze al dan niet gecodeerd zijn, veilig zijn. U erkent dat het gebruik van het internet op eigen risico is, en dat alle relevante internationale, nationale, provinciale en lokale wet-en regelgeving van toepassing zijn. U bent ermee akkoord dat Trouwlijst.be niet verantwoordelijk zal zijn voor schade als gevolg van het falen van mechanische of elektronische apparatuur of communicatielijnen, telefoon of interconnectie problemen, ongeautoriseerde toegang, computer virussen, bedieningsfouten

5. Betaling, toeslagen en innen van de bijdragen

Betaling & Billing

Voor een bijdrage aan een trouwlijst kan u betalen via overschrijving.
Alle betalingen dienen te geschieden in Euro.

Als een gast, erkent u dat de bruid en bruidegom de prijs van hun individuele wensen bepalen. Trouwlijst.be is niet verantwoordelijk voor een eventueel verschil tussen de werkelijke prijs en de prijs toegekend door de bruid en de bruidegom aan hun wens.

Uw account en het innen van uw geld

Als lid ontvangt u de bedragen die uw gasten betaald hebben rechtstreeks op het aangegeven rekeningnummer. Om uw gelden correct te ontvangen dient u bij inschrijving derhalve volledige en correcte informatie te verstrekken aangaande uw persoonsgegevens en uw rekeningnummer (IBAN en SWIFT inclusief). U erkent dat u dient te beschikken over een persoonlijke bankrekening om de gelden te kunnen ontvangen. U begrijpt en aanvaardt dat trouwlijst.be geen controle heeft over de bedragen die uw gasten betalen.

U bent verantwoordelijk voor het verstrekken van accurate en complete bank- en persoonlijke gegevens. Indien u onjuiste of onvolledige gegevens voor de overschrijving verstrekt, en de verzendende of ontvangende bank additionele kosten aanrekent ten gevolge hiervan, zullen deze kosten verrekend worden door eenzelfde bedrag in te houden van uw giften. Als lid dient u Trouwlijst.be onmiddellijk op de hoogte te brengen wanneer u een discrepantie zou waarnemen in het rekeningoverzicht dat beschikbaar is op het overzichtgedeelte van de Site.

Wij zijn niet verplicht, maar kunnen contact opnemen met gasten van wie de donatie meer dan € 500 bedraagt, om te controleren of er eventueel creditcardfraude gepleegd werd.

Trouwlijst.be maakt geen claims of beloftes met betrekking tot de fiscale verplichtingen of gevolgen die kunnen voortvloeien uit uw gebruik van deze Site en wenslijst. U erkent dat wij niet verplicht zijn om u te voorzien van documentatie of een administratie bijhouden van uw transacties voor fiscale doeleinden.

Sites van derden, bronnen en links

Trouwlijst.be kan links naar andere websites of bronnen bevatten. U erkent dat wij niet verantwoordelijk zijn voor het onderzoeken of het evalueren van deze links, en we het niet eens zijn met het aanbod van een van deze bedrijven of individuen of de inhoud van hun websites. Wij zijn niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de acties, producten, en de inhoud van dergelijke websites, middelen en andere van derden. We suggereren ook dat u de privacy-beleid van deze sites van derden leest, aangezien de privacy policy van Trouwlijst.be alleen geldt voor informatie en content op deze site.

6. Vrijwaring

U gaat ermee akkoord Trouwlijst.be en haar functionarissen, directeuren, agenten, leveranciers, medewerkers en partners, te vrijwaren van eventuele claims van derden, eisen, schade, aansprakelijkheid of kosten, inclusief redelijke honoraria van advocaten, die het gevolg zijn van uw inhoud, uw gebruik van de site, uw activiteiten met de gasten, uw verbinding met de site, de activiteiten die worden uitgevoerd door een persoon met uw login of wachtwoord, uw overtreding van de Algemene Voorwaarden, of uw schending van de rechten van een ander, of u een geregistreerde gebruiker bent of niet. U bent zelf verantwoordelijk voor uw daden bij het gebruik van de Site en haar diensten, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de kosten voor internettoegang.

7. Aansprakelijkheid

Trouwlijst.be en alle diensten, informatie, materialen, inhoud en software aan u beschikbaar gesteld via deze Site worden geleverd door Trouwlijst.be/Deviant op een "zoals ze is” basis. Alle redelijke middelen worden aangewend om de informatie en gegevens op haar Site volledig, correct en up-to-date te houden. Trouwlijst.be/ Deviant geven echter geen enkele waarborg hieromtrent. Zonder limitatief te zijn, kunnen zij niet verantwoordelijk worden gesteld voor onjuistheden of tekortkomingen in de gegevens vermeld op de site, noch voor verlies of onrechtmatig gebruik van gegevens, evenmin voor de aangeboden diensten of voor eventuele virussen of schadelijke componenten op de Site. Dit geldt evenzeer voor alle informatie afkomstig van derden (waaronder leden, gasten, leveranciers, agenten etc.). U gaat er uitdrukkelijk mee akkoord dat het gebruik van deze Site op eigen risico gebeurt.

Trouwlijst.be/ Deviant kan nooit aansprakelijk gesteld worden voor de rechtstreekse, onrechtstreekse, incidentele schade en/of winstderving of voor eender welke schade ook die iemand zou lijden door het bezoek aan of het gebruik van de Site, behoudens in geval van bewezen eigen opzet van Trouwlijst.be/Deviant. Trouwlijst.be/Deviant is geenszins aansprakelijk voor eigen zware fout en/of opzet of zware fout van haar aangestelden of uitvoeringsagenten .

Met de grootst mogelijke reikwijdte zoals toegestaan door de toepasselijke wetgeving, wijst Trouwlijst.be/Deviant derhalve alle garanties af, expliciet of impliciet, inclusief, maar niet beperkt tot: impliciete garanties of voorwaarden van verkoopbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel; garanties tegen inbreuk op een intellectuele eigendomsrechten van derden of eigendomsrechten ; garanties met betrekking tot vertragingen, onderbrekingen, fouten of omissies in de website of enig deel daarvan; garanties met betrekking tot de overdracht of de levering van de website, en garanties met betrekking tot de nauwkeurigheid of juistheid van de gegevens op de website. Trouwlijst.be wijst de bovengenoemde garanties af, zonder beperking, al dan niet voortvloeiende uit het gebruik, handel of andere. Trouwlijst.be garandeert niet dat deze Site of de informatie, materialen, inhoud, software, servers of e-mails verzonden vanuit Trouwlijst.be vrij zijn van virussen of schadelijke componenten.

Trouwlijst.be/Deviant is niet aansprakelijk voor overmacht die de uitvoering van de diensten op de Site vertraagt of verhindert.Worden onder meer maar niet uitsluitend als overmacht beschouwd: staking, natuurrampen, overstroming, brand, diefstal, bezetting, technische defecten of het uitvallen van het systeem. U gaat ermee akkoord dat, indien uw evenement geannuleerd wordt, Trouwlijst.be te vrijwaren of schadeloos te stellen tegen aanspraken van uw gasten voor een terugstorting van hun bijdragen. U erkent dat Trouwlijst.be niet verantwoordelijk kan worden gehouden of aansprakelijk is voor personen die niet worden uitgenodigd op uw evenement, maar toch bijdragen tot uw trouwlijst. U gaat ermee akkoord om elke ontvangen bijdrage voor een liefdadigheidsinstelling aan de aangewezen liefdadigheidsinstelling over te maken, en U derhalve Trouwlijst.be zal vrijwaren voor enige vordering of controverse gerezen door de gasten of andere partijen, doordat de geldelijke bijdragen niet gebruikt werden richting de aankoop van de vermelde item (s) of liefdadigheidsinstelling(en).

Uw enige remedie, als u niet tevreden bent met de Algemene Voorwaarden van de site, is om te stoppen met het gebruik van de Site. In alle geval is de aansprakelijkheid van Trouwlijst.be/Deviant beperkt tot de vergoedingen die worden betaald door de klager om de diensten op de Site te gebruiken of, in het geval dat dergelijke vergoeding niet van toepassing is, tot maximaal 500,00 Euro.

8. Rechtsmacht

Deze overeenkomst wordt beheerst door het Belgisch recht. De Hoven en Rechtbanken van Antwerpen zullen als enige bevoegd zijn voor alle geschillen die tussen de u en Trouwlijst.be zouden kunnen ontstaan.

Deze Algemene Voorwaarden vormen de volledige overeenkomst tussen een lid, Gast of bezoeker van de Site en Trouwlijst.be, met betrekking tot Trouwlijst.be en haar diensten. Deze Algemene Voorwaarden vervangen alle eerdere en gelijktijdige communicatie, hetzij elektronisch, schriftelijk of mondeling, tussen de leden, gasten of bezoekers, en Trouwlijst.be.

Onverminderd de bepalingen van artikel 5 van deze algemene voorwaarden (“Betaling, toeslagen en innen van bijdragen”) erkent u en stemt u ermee in dat onafhankelijk van enige wetten, regels of statuten die dit tegenspreken, elke andere claim in verband met de Site, de diensten of voorwaarden, moet worden ingediend binnen een termijn van 30 werkdagen.
Juridische mededelingen en mededelingen kunnen worden gedaan via e-mail of aangetekende post.

Een gedrukt exemplaar van de Algemene Voorwaarden en eventuele aankondigingen in elektronisch formaat ervan zijn beschikbaar in rechtsgeding, zowel in juridische als administratieve zaken met betrekking tot deze overeenkomst.

Als bepaalde rechten niet expliciet verleend worden in dit document, zijn ze gereserveerd door Trouwlijst.be.

Indien enig deel of clausule van deze overeenkomst ongel­dig, nietig of onafdwingbaar wordt bevonden om welke reden dan ook, zullen de overige delen of clausules hierdoor niet worden aange­tast; zij blijven geldig en afdwingbaar.
De ongeldige delen of clausules zullen worden vervangen door geldige delen of clausules die de bedoeling van partijen het best benade­ren.

9. Privacy Policy

Trouwlijst.be hecht waarde aan het beschermen van de vertrouwelijkheid en privacy van onze leden en gasten hun persoonlijke informatie De Site wordt exclusief beheerd door Trouwlijst.be / Deviant (exclusief de aan de Site gekoppelde websites). Trouwlijst.be/Deviant draagt zoals het een goed huisvader betaamt zorg voor passende en organisatorische maatregelen om uw (persoons)gegevens te beveiligen tegen verlies en tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

De Site kan verwijzingen bevatten naar adere websites, doch dit betekent geenszins dat Trouwlijst.be/Deviant automatisch verbonden is aan deze websites of de eigenaren daarvan. Trouwlijst.be/Deviant is dan ook niet verantwoordelijk voor de naleving van de privacywetgeving door deze derden.

Onze toewijding aan het verzekeren van uw privacy wordt beschreven in ons privacybeleid onderstaand.

Dit privacybeleid heeft betrekking op hoe Trouwlijst.be persoonlijke informatie die het ontvangt of verzamelt, behandelt. "Persoonlijke informatie" is alle informatie over u die u persoonlijk identificeert, zoals ondermeer uw naam, e-mailadres, telefoonnummer of huisadres, en dat anders niet publiek beschikbaar is.

We houden geen rekening met de inhoud die u op de Site plaatst, deze valt niet binnen de definitie van "persoonlijke gegevens", en valt als zodanig niet onder dit privacybeleid.

Door het gebruik van de Site, erkent u en gaat u akkoord met het verzamelen en gebruik van uw persoonlijke gegevens, zoals beschreven in dit Beleid. Eventuele veranderingen of wijzigingen hebben ingang op de datum waarop ze zijn geplaatst.
Als u het niet eens met de voorwaarden van het privacybeleid, kunt u deze Site niet gebruiken en moet u deze onmiddellijk verlaten.

U hebt het recht Trouwlijst.be/Deviant te vragen welke (persoons)gegevens zij van u verwerkt of om uw gegevens aan te vullen, te verbeteren, te verwijderen (behoudens die gegevens die essentiëel zijn voor detransacties en het gebruik van de Site).

Het verzamelen, gebruiken en openbaar maken van uw persoonlijke gegevens

Trouwlijst.be kan persoonlijke informatie verzamelen, met inbegrip van maar niet beperkt tot, uw naam, e-mailadres, factuuradres, telefoonnummer, credit card informatie, en bankgegevens, wanneer u zich registreert als lid of een donatie doet als een gast. We kunnen ook informatie verzamelen over uw bruiloft, met inbegrip van de huwelijksdatum, de namen en e-mailadressen van uw gasten, en informatie over uw geschenken register. De informatie die wij van u verzamelen wordt gebruikt om uw account aan te maken, u diensten te voorzien of te verbeteren, u te identificeren, of om uw betalingen op de site te kunnen verwerken, desgevallend voor marketingdoeleinden. Trouwlijst.be verkoopt of geeft geen licenties van uw persoonlijke informatie aan derden. Buiten geaggregeerde anonieme gegevens, wordt de Persoonlijke Informatie die u aan ons verstrekt enkel gebruikt en bekeken door Trouwlijst.be.

Contact informatie die u verstrekt kan worden gebruikt om informatie die betrekking heeft op de site en haar diensten te communiceren. Afhankelijk van uw persoonlijke instellingen die u selecteert, kan dergelijke informatie, uw account informatie, meldingen over uw account, e-mails met nieuws met betrekking tot de site, of e-mail nieuwsbrieven omvatten, maar is hiertoe niet beperkt. Door het plaatsen van inhoud op uw trouwlijst webpagina of een ander deel van de webpagina, gaat u akkoord met de publicatie van deze persoonlijke informatie. U erkent ook dat u toestemming moet hebben van alle andere personen, wiens persoonlijke informatie u wenst te publiceren, zoals voorgeschreven door de privacywetgeving, voorafgaand aan het verspreiden van deze informatie.

Trouwlijst.be kan, van tijd tot tijd, persoonlijke informatie verzamelen en gebruiken voor andere doeleinden, in welke situaties het doel aan u zal worden geïdentificeerd op het moment dat de informatie wordt verzameld.

Trouwlijst.be kan uw persoonsgegevens ook bekendmaken aan de volgende partijen: (a) de aannemers, leveranciers en derden dienstverleners die zijn ingehuurd door Trouwlijst.be om werkzaamheden voor de site en haar diensten, (b) juridische, financiële en andere verwante adviseurs voor het doel van het beheren, reorganiseren of het verkopen van het bedrijf of delen ervan; (c) fraude onderzoek of de wetshandhavingsdiensten, of (d) andere derden, indien het doel is vastgesteld en goedgekeurd door u ten tijde van het verzamelen van de informatie.

Uw e-mailadres

Voor het beheren van uw huwelijkslijst, zal Trouwlijst.be u e-mailberichten en herinneringen sturen, zodat u op de hoogte bent van de status van uw bijdragen, alsmede de acties die moeten worden genomen om gastbijdragen te maximaliseren. We sturen u ander nieuws of updates over uw lijst of de site waarvan we denken dat het van belang kan zijn voor u, met een optie tot afmelden op elk moment door de optie "afmelden" aan de onderkant van deze e-mail.

Cookies

Een cookie is een kleine hoeveelheid data, die vaak een anonieme unieke identificatiecode is, opgeslagen op uw computer. Het gebruik van cookies laat ons toe om de site aan te passen op individuele basis, en zodoende het verbeteren van de site-ervaring voor de gebruiker. Cookies zijn niet gelinked aan persoonlijk identificeerbare informatie tijdens het gebruik van de Site. Trouwlijst.be kan cookies gebruiken voor de volgende redenen: (a) correcte identificatie, (b) het bewaren van uw voorkeuren die u opgeeft bij het gebruik van de site, inclusief uw gebruikersnaam en wachtwoord; (c) het verzamelen van informatie met het oog op een betere dienstverlening van site; (d) voor diagnose vansysteemproblemen, en, (e) om de totale omvang van de gebruikers en het onlineverkeer te schatten.

Logbestanden en IP-adressen

Uw IP-adres is niet gekoppeld aan enige persoonlijk identificeerbare informatie. Trouwlijst.be gebruikt IP-adressen met het oog op de het beheer van de Site, het begrijpen en analyseren van algemene gebruiker trends en het verzamelen van geaggregeerde demografische informatie.

Beveiliging

Trouwlijst.be implementeert passende beveiligingsmaatregelen en instrumenten, gezien de gevoeligheid en het belang van de informatie die wordt doorgegeven via de site. Door dit te doen, proberen we u te beschermen tegen verlies, vervalsing en misbruik van uw belangrijke persoonlijke gegevens. Vanwege de aard van het internet, en ongeacht de strenge veiligheidsmaatregelen, is er altijd een risico dat dergelijke verzonden informatie kan worden onderschept door onbevoegden derden.

Opt-Out

Terwijl de meeste e-mailberichten en herinneringen automatisch worden gegenereerd en vaste aspecten van uw account-lidmaatschap bevatten, kunt u zich afmelden voor het ontvangen van sommige soorten van communicatie vanuit Trouwlijst.be. Als u niet langer wenst dergelijke e-mail te ontvangen, kan u een e-mail verzenden naar info@Trouwlijst.be met "uitschrijven" in het onderwerp.

Zoekmachines

Zoals bij alle websites, is Trouwlijst.be gescand en geïndexeerd door zoekmachines. Alle gevoelige persoonlijke informatie zoals uw bankgegevens, creditcardnummers, factuuradres, en contact gegevens zullen niet worden gescand of weergegeven door een zoekmachine. Echter, als u niet uw naam wilt weergeven in een zoekmachine, moet u niet uw volledige naam op uw webpagina plaatsen. U kan in plaats daarvan, ervoor kiezen om te werken met gedeeltelijke namen, bijnamen of initialen ter vervanging van de voor of achternamen.

10. Beëindiging en opschorting

U gaat ermee akkoord dat Trouwlijst.be, naar eigen goeddunken, uw account en / of wachtwoord ten allen tijde kan beëindigen, en alle inhoud van uw account of trouwlijst webpagina kan verwijderen, om welke reden ook, met inbegrip van het gebrek aan gebruik voor meer dan 12 maanden, of indien Trouwlijst.be van mening is dat heb u niet consequent heeft gehandeld met betrekking tot de Algemene Voorwaarden. Trouwlijst.be kan naar eigen goeddunken en zonder kennisgeving de site of een deel ervan stopzetten, uw account beëindigen, uw toegang beëindigen of opschorten, of uw trouwlijstpagina deactiveren, krachtens een bepaling van de Algemene Voorwaarden. .

U erkent dat als uw account wordt beëindigd of opgeschort, de bijdragen die zijn opgebouwd u binnen de vooropgestelde termijn aan u overgemaakt zullen worden. Als uw account wordt beëindigd om redenen van niet-naleving van de Algemene Voorwaarden, is Trouwlijst.be niet verplicht om enige inhoud of informatie van uw account of trouwlijst anders dan het totale geïnde bedrag op te slaan, en is niet aansprakelijk voor het verlies van deze Inhoud en informatie. Als Trouwlijst.be niet kan vaststellen of een lid het recht heeft om de vergaarde gelden in een trouwlijs t ontvangen, zal het geld worden beschouwd als niet-opgeëiste gelden en als zodanig behandeld worden volgens de juiste wetten.

11. Gebruik en de opslag van gegevens

Trouwlijst.be kan grenzen stellen aan het gebruik en de opslag van gegevens op de site. Dergelijke limieten kunnen omvatten, maar zijn niet beperkt tot, de lengte van de tijd dat de inhoud op de site kan blijven, en de minimale of maximale niveau van activiteiten op uw trouwlijst webpagina. U erkent dat Trouwlijst.be een trouwlijst die inactief is gebleven gedurende langere perioden kan beëindigen zonder voorafgaande kennisgeving , en u accepteert dat de site niet aansprakelijk kan worden gesteld voor de verwijdering of schrapping van de inhoud van de site of haar webpagina's. Ons beleid en praktijken met betrekking tot het gebruik en de opslag van gegevens kan op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving aan u veranderen.

12. Afgelast of uitgesteld Evenementen

In het geval dat uw bruiloft wordt uitgesteld of geannuleerd, bent u verplicht om onmiddellijk Trouwlijst.be op de hoogte te brengen door ons te contacteren via e-mail. U bent zelf verantwoordelijk voor het bijwerken van uw trouwlijst Webpagina zodanig dat de inhoud juist en actueel is.
1) Als uw bruiloft uitgesteld is, zal Trouwlijst.be, uw datum op de trouwlijst updaten na aanmelding. Uw account en trouwlijst zal blijven werken als voorafgaand aan het uitstel, en u zult nog steeds in staat zijn om uw liquide middelen te ontvangen.
2) Als uw huwelijk wordt geannuleerd, en sommige gasten hebben bijgedragen tot uw lijst gemaakt, zullen de verzamelde middelen ter uwer beschikking worden gesteld. Het is uw eigen verantwoordelijkheid om eventuele verzoeken voor vergoeding door uw gasten te behandelen. U gaat ermee akkoord Trouwlijst.be te vrijwaren van alle aanspraken van uw gasten voor elk verzuim om hun bijdragen terug te betalen.

13. Leeftijd beperkingen

De Site en de Site materialen kunnen alleen worden geopend door personen van 18 jaar of ouder, of door personen in de leeftijd tussen 13 en 18, met toestemming van hun ouders om gebonden te zijn aan deze Algemene Voorwaarden.

14. Het creëren van een trouwlijst

Alle items in uw trouwlijst zullen worden getoond in Euro (€)

15. Contact

Hebt u vragen of klachten in verband met deze Site, neem dan contact op met:
Deviant BVBA
Alexander Van Damme
Koekoekdreef 41, 2980 Zoersel
+32 (0) 486/10.82.62